4 weeks ago

Zawiadomienie – warsztaty z hiszpańskiego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim ht read more...

4 weeks ago

Zawiadomienie – kursy sprzedażowe

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

4 weeks ago

Decyzja – szkolenia z integracyjne

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://szkoleniaprzywodztwo.wordp read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z agrotrystyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

1 month ago

Ołoszenie – szkolenia z niemieckiego

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

1 month ago

Publikacja – kursy z translacji

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolnic read more...

1 month ago

Obwieszczenie – szkolenia z portugalskiego

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...